Kdo jsme

O Nás

Společenství vzniklo v listopadu roku 2005, aby taktéž na podzim roku 2011 obnovilo svou službu. Název Adulám či Adullam je inspirován Biblickým příběhem a to konkrétně z místa:

1 Samuelova 22:1 David odtud odešel a uchýlil se do jeskyně Adulámu. Když o tom uslyšeli jeho bratři a celý dům jeho otce, sestoupili tam k němu. 2 Také se kolem něho shromáždili všichni utlačovaní, všichni stíhaní věřitelem a všichni, jejichž život byl plný hořkosti. Stal se jejich velitelem. Bylo s ním na čtyři sta mužů.

Adulám byla jeskyně, kde David našel útočiště před tehdejším Izraelským králem Saulem, který jej pronásledoval a usiloval Davidovi o život. Do jeskyně k Davidovi se shromáždil celý jeho dům včetně lidí bez smyslu života. Skrze Boží jednání a poslušnost Davidovu se z těchto lidí stali bohatýři ochotni za Davida položit život.

Tak i mi věříme, že lidé, kteří uvěří a odevzdají život Ježíši Kristu, naleznou smysl života.

Body víry

Věříme v jednoho Boha – Otec, Syn a Duch Svatý – stvořitele všech věcí.
Věříme, že Pán Ježíš Kristus, je jednorozený Syn Boží, byl počat z Ducha Svatého, narozen z panny Marie, zemřel na kříži za hříchy každého člověka, byl pohřben, třetího dne vzkříšen a je živý na věky, vzat do nebe kde sedí po pravici Otce a přimlouvá se za nás.
Věříme, že celá Bible je inspirované Slovo Boží a je tedy i dnes živá, neomylná a pravdivá. Je naprostým pravidlem víry a chování.
Věříme v osobní spasení věřících skrze prolitou Krev Ježíše Krista.
Věříme ve vzkříšení mrtvých a, že Nebe a peklo jsou skutečná místa, stejně jako je skutečný hřích člověka oddělující jej od Boha a stejně jako je skutečné Boží odpuštění v Kristu Ježíši.
Věříme v křest vodou na znamení nového života v Kristu Ježíši.
Věříme v křest Duchem Svatým s projevem mluvení v jazycích.
Věříme v posvěcení skrze Slovo Boží a Ducha Svatého.
Věříme v naději všech křesťanů, brzký příchod, osobní návrat Pána Ježíše Krista.
Věříme v rozšiřování evangelia a v misionářskou práci, která je ve shodě s velkým pověřením

Kontakt na nás

Poštovní adresa:
Křesťanské společenství Adulám
Vladimír Valachovič
Nerudova 797
783 91 Uničov
email: cirkev@adulam.cz